وظلیف وظلیف

وظایف

وظايفى كه در اساسنامه براى فرهنگستان در نظر گرفته شده به شرح زير است‌:

سازمان دادن و تمشيت فعاليت‌هاى ناظر به حفظ ميراث زبانى و ادبى فارسى‌؛

تأسيس واحدهاى واژه‌سازى و واژه‌گزينى و سازمان دادن واحدهاى مشابه در مراكز دانشگاهى و ديگر سازمان‌هاى علمى و فرهنگى و هماهنگ ساختن فعاليت‌هاى آنان از راه تبادل تجارب‌؛

نظارت بر واژه‌سازى و معادل‌يابى در ترجمه از زبان‌هاى ديگر به زبان فارسى و تعيين معيارهاى لازم براى حفظ و تقويت بنيۀ زبان فارسى در برخورد با مفاهيم و اصطلاحات جديد؛ كمک به معرفى و نشر ميراث زبانى و ادبى فارسى به‌صورت اصلى و معتبر؛

اهتمام در حفظ فرهنگ‌هاى علمى و مردمى و جمع‌آورى و ضبط و نشر امثال‌وحكم و كليۀ اعلام و اصطلاحات فارسى در همۀ زمينه‌ها و بهره‌بردارى از آن‌ها براى پرورش و تقويت زبان و ادب فارسى‌؛

سازمان دادن تبادل تجربه‌ها و دستاوردهاى مراكز پژوهشى در حوزۀ زبان و ادب فارسى و تأمين موجبات بهره‌بردارى صحيح از اين تجربه‌ها؛

بهره‌بردارى صحيح از زبان‌هاى محلى (در داخل و خارج از ايران‌) به‌منظور تقويت و تجهيز اين زبان و غنى ‌ساختن و گستردن دامنۀ كاركرد آن‌؛

معرفى محققان و اديبان و خدمتگزاران زبان و ادب فارسى و حمايت از نشر آثار ايشان و كمک به تأمين وسايل فعاليت علمى و فرهنگى آنان و فراهم آوردن موجبات تقدير از خدمات آن‌ها؛

بررسى و تصويب نتايج فعاليت‌هاى مراكز پژوهشى و فرهنگى كه تهذيب و اصلاح يا توسعه و تقويت زبان فارسى مفيد شمرده مى‌شوند و ابلاغ و توصيۀ كاربرد آن‌ها به مؤسسات علمى و فرهنگى و سازمان‌ها و نهادهاى عمومى‌.

طبق اساسنامه، فرهنگستان داراى اعضاى پيوسته، وابسته و افتخارى است.

تعداد اعضاى پيوستۀ ايرانى حداقل پانزده و حداكثر بيست‌وپنج نفر، و تعداد اعضاى پيوستۀ غيرايرانى ده نفر است.