تماس با ما تماس با ما

ارتباط با فرهنگستان

  نشانى: تهران، بزرگراه شهيد حقّانی، بعد از ايستگاه مترو، بلوار كتابخانۀ ملّی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

  تلفن: 68- 88642339

  ارتباط با مديريتِ وبگاه: admin @ persianacademy.ir